รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่นายสุทธิดล พุทธรักษ์   
101กาวิละวิทยาลัยนายมงคล กาเหว่า 053244628 
102จอมทองนายพิพัฒน์ สายสอน 053341163 
103ดอยสะเก็ดวิทยาคมนางสาวปุญญิศา สมมิตร 053495519 
104ดอยเต่าวิทยาคมนางสาวสมจิต ตาคำแสง 053831512 
105เทพศิรินทร์ เชียงใหม่นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน 053836008 
106นวมินทราชูทิศ พายัพนางสาวธาราทิพย์ วงษบรรณะ 053121804 
107บ้านกาดวิทยาคมนายสมชาย สันกลกิจ   
108พร้าววิทยาคมนางสุริยา ชุ่มมะโน 053475303 
109แม่แจ่มนางสาวปนิดา ปันดอน 053485104 
110แม่ตื่นวิทยาคมนายสุวิทย์ เหลืองทอง 053903924 
111แม่แตงนางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียว 053471102 
112แม่ริมวิทยาคมนายสำเร็จ ไกรพันธ์ 053860292 
113แม่หอพระวิทยาคม  053857444 
114แม่ออนวิทยาลัยนายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี 053859405 
115วัฒโนทัยพายัพนายสุพล ประสานศรี 053277151 
116เวียงแหงวิทยาคมนายประพันธ์ บุญวรรณ์ 053477035 
117สะเมิงพิทยาคมนายวิรัตน์ มาตันบุญ 053487097 
118สารภีพิทยาคม  053321254 
119สันกำแพงนางสาวสุปราณี ปัญญานะ 053319907 
120สันติสุขนายศราวุฒิ ขันยา 053211554 
121สันทรายวิทยาคมนายนิกร แก้วคำดี 053498220 
122สันป่าตองวิทยาคมนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ 053311360 
123สันป่ายางวิทยาคมนายวินัย บุญชุ่มใจ 053374124 
124สองแคววิทยาคมนางระพีพรรณ สุขสงวน 053369407 
125หอพระนายสุรชัย คูณแก้ว 053221419 
126อรุโณทัยวิทยาคมนางรัตติกรณ์ สุขดี 053212229 
127อมก๋อยวิทยาคมนายทัณฑธร อินทะวงศ์ 053467061 
128ฮอดพิทยาคมนายระวี คงภาษี 053461109 
129หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน  3
130มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรตินายภานุรังษี คงธนกฤตกร   
131ไชยปราการนางภัทรภร จิตประจง   
201ขุนยวมวิทยานายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ 053691107 
202เฉลิมรัชวิทยาคมนายอัมพวาร อิตุพร 053680042 
203ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์นางกัญญา สมบูรณ์ 053617182 
204แม่ลาน้อยดรุณสิกข์นายนิคม สิงห์สูตร 053689242 
205สบเมยวิทยาคมนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง 053618106 
206ห้องสอนศึกษา  053612079 
207ปายวิทยาคาร